Przejdź do treści
Ładowanie Szkolenia

« Wszystkie Szkolenia

 • To szkolenie minęło.

Zamknięcie roku 2021 sporządzenie jednostkowych sprawozdań finansowych

28 stycznia - 9:00 am - 3:00 pm

250zł

Prowadzący: Monika Matyszewska- Biegła Rewidenta, długoletnia wykładowczyni i ekspertka z zakresu zagadnień związanych z Rachunkowością, w szczególności z zamykaniem ksiąg rachunkowych.

Miejsce szkolenia: Konin lub on-line za pośrednictwem platformy TEAMS,

Koszt szkolenia:
250 zł

Czas trwania kursu:
6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna 45 minut) i realizowany jest w systemie stacjonarnym

Cel szkolenia: szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z Zamknięciem Roku 2021.

Metody pracy i materiały szkoleniowe:  

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie warsztatowej. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

Program szkolenia:

 1. Najważniejsze zmiany w polskim prawie bilansowym  i handlowym wpływające na sprawozdanie finansowe za rok 2021
 2. Podstawy prawne sprawozdawczości finansowej w Polsce:
 • podstawy prawne sporządzania e-sprawozdań,
 • szczegółowość informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym w zależności od wielkości podmiotu gospodarczego,
 • obowiązki i odpowiedzialność osoby, której powierzono sporządzanie sprawozdania finansowego za wiarygodność prezentowanych informacji,
 • odpowiedzialność i obowiązki kierownika jednostki  i organów nadzorujących (terminowość sporządzenia, upublicznienie sprawozdania finansowego, nadzór nad prowadzącymi księgi, itp.),

3. Przygotowanie ksiąg rachunkowych do sporządzenia sprawozdania finansowego:

 • inwentaryzacja i zapewnienie kompletności ujęcia zdarzeń gospodarczych z uwzględnieniem zdarzeń po dniu bilansowym,
 • powiązanie ksiąg rachunkowych z ujawnieniami w poszczególnych elementach i pozycjach sprawozdawczości finansowej,
 • księgi rachunkowe w wersji elektronicznej – w formacie JPK.

4. Ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy bez uproszczeń i z zastosowaniem uproszczeń.

 • zastosowanie uproszczeń w wycenie aktywów i pasywów przez jednostki małe i mikro,
 • wycena aktywów i pasywów a wiarygodność danych prezentowanych przez sprawozdania finansowe.

5. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, a wielkość jednostki. Zakres danych identyfikujących podmiot sprawozdawczy, objaśnienie zasad ujawnienia specyficznych a będących w gestii kierownika jednostki zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdania finansowego, objaśnienie nietypowych zdarzeń gospodarczych wpływających na porównywalność danych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym

6.Prezentacja aktywów i pasywów w bilansie i ich powiązanie z pozostałymi elementami sprawozdania finansowego. Rodzaj podmiotu i charakter działalności a zakres objaśnień, powiązanie objaśnień z innymi pozycjami ujawnionymi w pozostałych elementach sprawozdania finansowego, zakres informacji poza finansowych prezentowanych przez podmiot sprawozdawczy, objaśnienia dotyczące jednostek powiązanych. Szczegółowość ujawnień.

7. Rozrachunki w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym – wybrane zagadnienia:

 • Definicje i rodzaje rozrachunków, przedawnienia,
 • Odsetki, kary i rekompensaty,
 • Inwentaryzacja – jak można potwierdzić salda,
 • Przedpłaty czyli zaliczki i zadatki w księgach rachunkowych

8. Prezentacja przychodów i kosztów i ich powiązanie z pozostałymi elementami sprawozdania – wybrane zagadnienia:

 • przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej (np. wpływ zdarzeń po dniu bilansowym a kompletność przychodów i kosztów, wpływ metodologii sporządzania rachunku zysków i strat na strukturę pozycji prezentowanych w przychodach i zrównanych z nimi),
 • pozostała działalność operacyjna i finansowa (np. poprawność prezentacji w poszczególnych pozycjach, wynik na zbyciu niefinansowych aktywów trwałych i inwestycji, powiązanie danych ksiąg rachunkowych z pozycjami ujawnionymi w sprawozdaniu),

9. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Efektem kształcenia na kursie będzie poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych oraz usystematyzowanie wiedzy z zakresu Zamknięcia roku 2021. .

Warunki zaliczenia szkolenia:
Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U z 2017 r. poz. 1632).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu obejmuje: wykłady, konspekt wykładowcy, środki ochrony sanitarnej, serwis kawowy, obiad, zaświadczenie.

Opłaty za szkolenie prosimy dokonywać na konto:

84 1050 1735 1000 0092 6153 5315 w ING BANK POLSKA

W celu zapisania się na szkolenie skorzystaj z naszego formularza zgłoszeniowego on-line lub wypełnij załączony formularz zgłoszeniowy który prosimy wysłać do nas mailowo na adres: biuro@progressio-szkolenia.pl, fotokopię sms-em lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Szczegóły

Data:
28 stycznia
Godzina:
9:00 am - 3:00 pm
Koszt:
250zł
Kategorie Szkolenie:
, ,
Witryna internetowa:
www.progressio-szkolenia.pl

Organizator

Progressio-szkolenia
Telefon:
694 907 764
Adres e-mail:
biuro@progressio-szkolenia.pl
Zobacz witrynę: Organizator

Miejsce szkolenia

Konin, ul. Przyjaźni 1
Przyjaźni 1
Konin, wielkopolskie 62-510 Poland
+ Google Map

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.