Przejdź do treści

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

Regulamin

Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych organizowanych przez firmę Progressio-Szkolenia Krystian Rzezak z siedzibą w Koninie

§ 1 Organizacja szkoleń

 1. Organizatorem usług szkoleniowych (zwanych dalej szkoleniem) jest firma Progressio-Szkolenia Krystian Rzezak, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Organizator posiada biuro, w którym „Zamawiający” może załatwiać sprawy związane z usługą szkoleniową, zlokalizowane przy ul. Spółdzielców 3, 62-510 Konin.
 3. Zamawiającym jest każda osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej, w imieniu której występuje uczestnik.
 4. Godziny obsługi interesantów w biurze placówki kształcenia ustawicznego podane są na stronie internetowej www.progressio-szkolenia.pl.
 5. Informacja na temat organizacji kursów zawarta jest w ofertach szkoleniowych lub na stronie internetowej www.progressio-szkolenia.pl.
 6. Szkolenia realizowane są według programu, celów szczegółowych i na warunkach umieszczonych w ofercie szkolenia.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany oferty szkolenia oraz terminu szkolenia (zmiana umowy) z przyczyn niezależnych od Organizatora – w takim przypadku umowa pozostaje wiążąca dla stron wyłącznie po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego.
 8. Organizator w ramach szkolenia zapewnia :
 • udział w szkoleniu,
 • autorskie materiały szkoleniowe (w wersji drukowanej lub w formie elektronicznej)
 • serwis kawowy w przypadku szkoleń stacjonarnych
 • obiad w przypadku szkoleń jednodniowych
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 1. Zajęcia odbywają się w formie:
 • stacjonarnie w odpowiednio wyposażonych obiektach.
 • online, na platformach Teams, Clickmeeating i innych.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w dostarczonych przez trenera materiałach szkoleniowych ani za jakiekolwiek szkody wynikłe w następstwie wykorzystania przez Zamawiającego w indywidualnych sprawach informacji uzyskanych na szkoleniu.
 2. Wszystkie materiały edukacyjne opracowane na użytek i w trakcie szkolenia chronione są prawami autorskimi – można je drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów.
 3. Wykorzystanie materiałów opracowanych w trakcie i na użytek szkolenia do celów komercyjnych lub innych niż prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Organizatora.
 4. Organizator w ramach organizowanego szkolenia nie zapewnia noclegów i transportu – chyba, że oferta stanowi inaczej.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo w sytuacjach nadzwyczajnych dokonać zmiany osoby prowadzącej szkolenie z zastrzeżeniem, że mogą to być wyłącznie osoby posiadające wiedzę i kwalifikacje potrzebne do rzetelnego przeprowadzania  szkolenia.
 6. Organizator może odwołać szkolenie poprzez kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.
 7. Organizator w czasie trwania szkoleń stacjonarnych oraz wyjazdowych będzie stosował procedury bezpieczeństwa sanitarnego zobowiązując Zamawiającego do ich stosowania.
 8. Organizator po zakończeniu szkolenia prowadzi badanie poziomu satysfakcji w formie telefonicznego wywiadu lub anonimowej ankiety.
 9. Na koniec szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat lub zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

§ 2 Zgłoszenie udziału w szkoleniu

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie przez uczestnika wypełnionego formularza zgłoszeniowego za pomocą poczty, faksu lub e-mailem na odpowiedni wskazany w ofercie szkoleniowej lub na stronie internetowej albo dostarczenie jej osobiście do siedziby Organizatora.
 2. Rezerwacja miejsca na Szkolenie otwarte odbywa się poprzez wykonanie następujących kroków:
  1. wypełnienie Formularza zgłoszeniowego, podając w treści: imię i nazwisko/ nazwę Zamawiającego, liczbę Uczestników Szkolenia oraz wybrany termin i nazwę Szkolenia;
  2. dokonanie płatności, zgodnie z zasadami opisanymi niniejszym Regulaminie.
 1. Potwierdzenie wstępnej rezerwacji miejsca na Szkolenie jest wysyłane do Zamawiającego na podany w Formularzu zgłoszeniowym adres e-mail niezwłocznie po otrzymaniu wypełnionego Formularza zgłoszeniowego, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty jego przesłania do Organizatora.
 2. Informacja o potwierdzonej rezerwacji miejsca na Szkolenie jest wysyłana do Zamawiającego na podany w Formularzu zgłoszeniowym adres e-mail niezwłocznie po otrzymaniu płatności za Szkolenie, nie później jednak niż w ciągu dwóch dni roboczych od daty wpłynięcia środków na rachunek bankowy Organizatora.
 3. Zamawiający ma prawo do dokonania zmiany danych personalnych wskazanych Uczestników Szkolenia oraz  do zmiany liczby Uczestników po uprzednim uzgodnieniu takiej zmiany z Organizatorem.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy zapisów na Szkolenie, jeśli liczba osób chętnych na dane Szkolenie przekroczy liczbę wolnych miejsc. O przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które wpłyną po przekroczeniu limitu wolnych miejsc na dane Szkolenie będą umieszczane na liście rezerwowej.
 5. Nabór Uczestników z listy rezerwowej będzie następował wg chronologicznej kolejności zgłoszeń.
 6. W przypadku Szkoleń zamkniętych obowiązuje odrębne postępowanie ustalone przez Zamawiającego i Organizatora.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu oraz zmiany miejsca, terminów, godzin zajęć, wykładowcy prowadzącego zajęcia.
 1. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora, każda osoba zapisana na dany kurs otrzymuje stosowną informację za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub telefonu.

 

§ 3 Płatność i ceny usług szkoleniowych

 1. Poprawnie wypełnione zgłoszenie na szkolenie organizowane przez Organizatora jest prawnie wiążącą umową pomiędzy Progressio-Szkolenia Krystian Rzezak, a Zamawiającym. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z przyjęciem oferty Organizatora.
 2. Od momentu zawarcia Umowy Zamawiający jest nią związany, w szczególności zobowiązany jest do zapłaty za wybrane szkolenie.
 3. Wszystkie ceny podane w ofercie są cenami netto chyba że oferta będzie stanowiła inaczej.
 4. Zamawiający dokonuje wpłaty po szkoleniu na wskazany rachunek bankowy na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia, chyba że Organizator wskazał w ofercie formę płatności przed szkoleniem.
 5. Kursy kilkudniowe realizowane są wg harmonogramu dostarczonego Zamawiającemu wraz z umową, która zawiera m.in. formę płatności.
 6. Najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem kursu/szkolenia Organizator przesyła Zamawiającemu drogą elektroniczną (na podany w zgłoszeniu adres e-mail) informację o realizacji jego zamówienia.
 7. Organizator przewiduje stosowanie rabatów o których informuje na stronie internetowej lub powiadamia Zamawiającego oddzielnym pismem lub ofertą emailową. Rabat jest  odliczany od ceny podstawowej za daną usługę szkoleniową.

 

§ 4 Zasady rezygnacji ze szkolenia

 1. Zamawiający ma prawo do odwołania rezerwacji miejsca na Szkoleniu. Skuteczne odwołanie rezerwacji powinno być przesłane w formie wypełnionego i podpisanego przez Zamawiającego Formularza rezygnacji z udziału w Szkoleniu, którego szablon Zamawiający otrzyma drogą elektroniczna od Organizatora. Skan Formularza rezygnacji z udziału w Szkoleniu powinien zostać przesłany przez Zamawiającego do Organizatora drogą elektroniczną na adres biuro@progressio-szkolenia.pl lub do osoby kontaktowej. Przyjęcie rezygnacji ze Szkolenia jest potwierdzane przez Organizatora wiadomością e-mail przesłanej na adres podany w Formularzu zgłoszeniowym. W przypadku skutecznej rezygnacji ze Szkolenia przez Zamawiającego, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie, obowiązują następujące zasady zwrotu wpłaconych przez Zamawiającego należności za Szkolenie:
  1. Zamawiający otrzyma zwrot 100% wpłaconej należności za Szkolenie, jeśli rezygnacja ze Szkolenia zostanie zgłoszona nie później niż w 7 dniu roboczym poprzedzającym datę rozpoczęcia Szkolenia;
  2. Zamawiający otrzyma zwrot 50% wpłaconej należności za Szkolenie, jeśli rezygnacja ze Szkolenia nastąpi między 5 a 3 dniem roboczym włącznie przed datą rozpoczęcia Szkolenia;
  3. Zamawiającemu nie przysługuje zwrot wpłaconej należności za Szkolenie, jeśli rezygnacja ze Szkolenia zostanie zgłoszona później niż 3 dnia roboczego przed datą rozpoczęcia Szkolenia.

Zwrot Zamawiającemu wpłaconych należności za Szkolenie zgodnie z powyższymi podpunktami zostanie zrealizowany w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Organizatora Formularza rezygnacji z udziału w Szkoleniu.

2. W przypadku gdy Uczestnik Szkolenia nie stawi się na zajęcia w ustalonym dniu i miejscu, a Zamawiający nie poinformuje o rezygnacji z udziału w Szkoleniu zgodnie z zasadami ustalonymi w ust. 1 powyżej, Zamawiającemu nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów oraz wpłaconych należności związanych z danym Szkoleniem.

§ 5 Własność i prawa autorskie

 1. Prawa autorskie do wszelkich materiałów szkoleniowych wykorzystywanych do prowadzenia Szkoleń przysługują wyłącznie Organizatorowi lub uprawnionym podmiotom trzecim. Zwielokrotnianie i rozpowszechnianie – w części lub w całości –dostarczonych w ramach Szkolenia materiałów jest zabronione. W szczególności zabronione jest prowadzenie Szkoleń komercyjnych przez Zamawiającego z wykorzystaniem materiałów udostępnionych podczas Szkolenia przez Organizatora.

 

§ 6 Ochrona danych osobowych

 1. Poprzez zgłoszenie udziału w Szkoleniu Zamawiający upoważnia Organizatora do przetwarzania jego danych osobowych wskazanych w Formularzu zamówienia, dla celów organizacji i przeprowadzania Szkoleń.
 2. Dane osobowe podane przez Zamawiającego w Formularzu zamówienia będą przetwarzane przez Organizatora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE, dalej: Rozporządzenie ogólne o ochronie danych – realizacja umów na przeprowadzenie Szkoleń..
 3. Administratorem danych osobowych Zamawiającego oraz Uczestników zgromadzonych na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Szkoleń jest Organizator. Zamawiający oraz Uczestnik mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia oraz uczestnictwa w Szkoleniu a ich niepodanie uniemożliwia udział w Szkoleniu. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w Polityce prywatności
 4. Zamawiający oraz Uczestnik może udzielić dobrowolnej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie wykraczającym poza określony w ust. 1 powyżej, w tym dla celów marketingowych, przesyłania informacji handlowych bądź przeprowadzania ankiet i badań.
 5. Po zakończeniu Szkolenia Organizator niezwłocznie dokona trwałego zniszczenia pozyskanych danych osobowych Uczestników oraz Zamawiającego, sporządzając z tej czynności protokół zniszczenia.
 6. Organizator nie odpowiada za naruszenie jakichkolwiek praw, w tym dóbr osobistych, związanych z działaniami innych Uczestników Szkolenia.

 

§ 7 Postepowanie w przypadku reklamacji

 1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane w formie pisemnej i przesyłane na adres Organizatora bądź w formie elektronicznej za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@progressio-szkolenia.pl najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: oznaczenie Zamawiającego bądź Uczestnika (imię nazwisko/nazwa, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy) oraz przedmiot reklamacji. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od momentu jej otrzymania. Podmiot składający reklamację zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w jakiej zgłosił reklamację.

Uznanie reklamacji, daje Zamawiającemu możliwość wyboru szkolenia o podobnej tematyce w ciągu 180 dni od uznania reklamacji.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Przesłanie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego  jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją niniejszego Regulaminu, jak również powoduje powstanie obowiązku dokonania płatności za zamówione Szkolenie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z podania w Formularzu zgłoszeniowym błędnych bądź niezgodnych z prawdą danych.
 2. Organizator jest uprawniony do świadczenia takich samych lub podobnych usług na rzecz innych podmiotów.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. Zmiany te będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej www.progressio-szkolenia.pl. Wiążące są warunki aktualne w dniu dokonania przez Zamawiającego rezerwacji.
 4. Wszelkie spory powstałe na gruncie warunków opisanych niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane na drodze polubownej. W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia, spory rozstrzygane będą przed sądem właściwym dla siedziby Organizatora.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.