Przejdź do treści
Ładowanie Szkolenia

« Wszystkie Szkolenia

BILANS 2023- II grupa

8 stycznia, 2024 - 9:00 am - 26 stycznia, 2024 - 3:00 pm

720zł netto – 813zł netto

Zapraszamy na szkolenie

Bilans 2023

– Zamknięcie roku 2023, sporządzenie jednostkowych sprawozdań finansowych w ujęciu podatkowym i bilansowym

w dniach

08 stycznia 2024 roku  ZAMKNIĘCIE ROKU 2023 W PIT (Podatku dochodowym od os. fiz.)

09 stycznia 2024 roku  RACHUNKOWOSĆ ZAMKNIĘCIE ROKU  2023

12 stycznia 2024 roku PODATKI CIT – OPCJONALNIE

26 stycznia 2024 roku  PODATEK VAT

 w godzinach 9.oo – 15.oo

 w systemie STACJONARNYM I ZDALNYM

CENA:

813 zł  nett0 (1000 zł brutto z podatkiem VAT)- stacjonarnie

720 zł netto (885,60 brutto z podatkiem VAT)- on-line

Czas trwania kursu: 21 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut), realizowany jest w systemie stacjonarnym.

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z bilansowym i podatkowym zamknięciem roku podatkowego. W trakcie szkolenia będą analizowane przede wszystkim praktyczne aspekty zmierzające do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego oraz zeznań podatkowych. Cały zakres szkolenia prowadzony jest przez praktyków na co dzień zajmujących się tematyką podatkową i rachunkową.

Szkolenie adresowane jest do służb finansowo-księgowych zajmujących się w praktyce księgowością oraz przygotowujących sprawozdania finansowe i ustalających poziom zobowiązań podatkowych, pracodawców i pracowników.

Metody pracy i materiały szkoleniowe:  

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie warsztatowej. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

Prowadzący:

-Podatek VAT (godz.9.00-15.00):

MICHAŁ GABRYSIAK-
doradca podatkowy, Konsultant MF w zakresie podatków pośrednich, doświadczony wykładowca.

-Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych – wybrane zagadnienia (godz.9.00-15.00):
ALEKSANDER GNIŁKA-
doradca podatkowy, posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków CIT i PIT, ubezpieczeń społecznych, cen transferowych,

MONIKA BRZOSTOWSKA doradca  podatkowy, założyciel  Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.
Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych.

-Rachunkowość -Zamknięcie roku 2022 (godz.9.00-15.00):
Anna Żurek-
czynny biegły rewident, wieloletni praktyk w zakresie finansów i rachunkowości,

PROGRAM

8 stycznia 2024  MONIKA BRZOSTOWSKA

Zamknięcie roku 2023 w PIT

 1. Konsekwencje podatkowe zapłaty przez płatnika za ubezpieczonych zaległych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
 2. Uprawnienia płatnika do składania wniosków o stwierdzenie nadpłaty składek.

3.Konsekwencje podatkowo-składkowe złożenia fałszywego oświadczenia o statusie studenta lub                    niezaktualizowania oświadczenia przez studenta.

 1. Jak skorygować błędnie naliczone wynagrodzenia z winy nieleżącej po stronie płatnika.
 2. Zmiana kwalifikacji umowy, zwrot składek ZUS a PIT-11 oraz PIT-4R.
 3. Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków.
 4. Zasady opodatkowania dodatków dla sołtysów wprowadzonych od 1 lipca 2023 r. na podstawie ustawy z 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.
 5. Koszty uzyskania przychodów: ryczałtowe, podwyższone 50%.
 6. Ryczał za korzystanie z samochodu. Jak rozliczyć.
 7. Pracownik zamiejscowy: co z kosztami uzyskania przychodu? Czy pracownik sam może je podwyższyć w zeznaniu rocznym?
 8. Zasady dotyczące PIT-2 dla pracowników i zleceniobiorców. Jaki ma wpływ na PIT-11. Nowe oświadczenia jakie mogą złożyć pracownicy/ zleceniobiorcy.
 9. Podsumowanie zwolnień w podatku PIT : dla młodych, na powrót, dla seniora i rodzin 4+. Stanowisko organów podatkowych.
  13. Przekroczenie wynagrodzenia powyżej 85 528 w przypadku zwolnień. Jak wykorzystać kwotę wolną od podatku. Rezygnacja ze zwolnienia.
  14. Zasady dotyczące zwolnienia z opodatkowania PIT zasiłków macierzyńskich wypłacanych podatnikom.
  15. Opodatkowanie przychodów z działalności wykonywanej osobiście – art. 13 ustawy o PIT.
  16. Zasady dotyczące poboru przez płatników podatku zryczałtowanego od niektórych przychodów – PIT – 8AR
  17. Omówienie zasad dotyczacych sporządzania informacji podatkowych PIT-11, PIT-R,
  IFT-1/IFT-1R.
  18. Omówienie zasad dotyczacych sporządzania deklaracji podatkowych przez płatników
  PIT-4R, PIT-8AR.
  19. Odpowiedzi na pytania.
 10. Case study.

9 stycznia 2024 ANNA ŻUREK

RACHUNKOWOŚĆ – ZAMKNIĘCIE ROKU 2023

I. Podstawy prawne zamknięcia ksiąg,
II. Zmiany w przepisach w 2023 dotyczące zamknięcia ksiąg,

III. Zamknięcie roku 2023:
1. Harmonogram prac dotyczący zamknięcia ksiąg, sporządzania sprawozdania finansowego i publikacja sprawozdania finansowego.
2. Uproszczenia w rachunkowości
3. Składniki i reguły sporządzania rocznego sprawozdania finansowego.
4. Elektroniczna forma sprawozdania finansowego.
5. Podpis elektroniczny pod sprawozdaniem finansowym.
6. Odpowiedzialność za roczne sprawozdanie finansowe.
7. Badanie rocznego sprawozdania finansowego.
8. Zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego.
9. Publikacja rocznego sprawozdania finansowego
IV. Elementy sprawozdania finansowego za 2023 rok, najczęściej popełniane błędy:
1. Wprowadzenie – jak należy wypełnić poszczególne pozycje w tym elemencie sprawozdania finansowego?
2. Bilans – metody wyceny poszczególnych pozycji aktywów i pasywów, najczęściej występujące nieprawidłowości.
3. Rachunek zysków i strat – prezentacja przychodów, kosztów i podatku w rachunku zysków i strat, najczęściej występujące nieprawidłowości.
4. Rachunek przepływów pieniężnych – najtrudniejszy element sprawozdania finansowego- konstrukcja i istota rachunku przepływów, co wykazujemy a czego nie wykazujemy w poszczególnych pozycjach tego elementu sprawozdania, jakie informacje płyną z rachunku przepływów pieniężnych
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym – przykład sporządzenia
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia – elementy jakie powinien zawierać ten element sprawozdania finansowego
7. Korekta retrospektywna w sprawozdaniu finansowym
V. Inwentaryzacja – sposoby przeprowadzania i dokumentowania procesu inwentaryzacji
1. Terminy przeprowadzenia
2. Metody inwentaryzacji
3. Rozliczenie inwentaryzacji
4. Praktyczne wskazówki dotyczące przeprowadzenia i udokumentowania inwentaryzacji
VI. Podatek odroczony w sprawozdaniu finansowym
1. Przyczyny wykazywania podatku odroczonego
2. Regulacje ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na tle regulacji bilansowych
3. Różnice trwałe oraz przejściowe w podatku odroczonym
4. Metody weryfikacji poprawności ustalonego podatku odroczonego
5. Prezentacja podatku odroczonego w sprawozdaniu finansowym
VII. Środki trwałe w księgach rachunkowych:
1. Wycena wartości bilansowej środków trwałych:
a.  wartość początkowa środka trwałego
b.  ewidencja bilansowa środków trwałych
c.  przyjęcie środka trwałego do użytkowania
d.  nakłady ponoszone po dacie przyjęcia środka trwałego
e.  remonty, modernizacje oraz ulepszenia
f.  ujęcie kosztów finansowania zewnętrznego – odsetki od kredytu inwestycyjnego, skorygowana cena nabycia
2. Amortyzacja środków trwałych
a.  tabela amortyzacyjna zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych i ich wpływ na optymalizację obciążeń podatkowych
b.  okres użyteczności ekonomicznej środków trwałych, metody amortyzacji, weryfikacja okresu użyteczności
c.  stawka amortyzacyjna a okres użytkowania
d.  wpływ przyjętych rozwiązań w zakresie amortyzacji na podatek odroczony
VIII. Leasing w księgach rachunkowych Krajowy Standard Rachunkowości nr 5
1. Leasing finansowy oraz operacyjny – różnice
2. Podział raty leasingowej na część kapitałową oraz odsetkową
3. Amortyzacja środków trwałych w leasingu
4. Przekształcanie leasingu w związku z utratą prawa do zwolnienia
5. Prezentacja i ujawnianie informacji w sprawozdaniu finansowym
IX. Kontrakty długoterminowe – czym są i jakie są skutki ich rozliczania
X. Czym jest badanie sprawozdania finansowego, wybór biegłego rewidenta i sprawozdanie z badania
XI. Przygotowywane nowe standardy – prace Komitetu Standardów Rachunkowości
XII. Dyskusja i zakończenie. 

12 stycznia 2024 ALEKSANDER GNIŁKA

Podatek dochodowy CIT w 2023 r.

 1. Podatek dochodowy od osób prawnych w 2023 r.
 • zmiany w zakresie kosztów finansowania dłużnego (zmieniony limit wydatków tzw. kosztów finansowania dłużnego możliwy do zaliczenia w kup) z uwzględnieniem zmian od 2023r
 • zmiana/doprecyzowanie definicji rezydencji podatkowej,
 • zmiany regulacji podatkowych odnoszących się do estońskiego CIT od 2023r. oraz inne zagadnienia dotyczące tej formy  opodatkowani (m.in.: rozszerzenie katalogu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, doprecyzowanie przepisów dotyczących terminu zapłaty podatku wynikającego z korekty wstępnej, terminu na zawiadomienie organu podatkowego o wyborze opodatkowania w tej formie, rozszerzenie możliwości opodatkowania na innych podatników, zmiany dotyczące tzw. podatku na wejściu do CIT estońskiego, minimalne nakłady na inwestycje),
 • minimalny podatek przychodowy (kogo ma dotyczyć, podstawa i wysokość opodatkowania) – zawieszenie na 2022-2023,
 • preferencje przewidziane dla spółek holdingowych z uwzględnieniem zmian na 2023r.
 • doprecyzowanie przepisów dotyczących terminu składania informacji o wspólnikach spółek jawnych,
 • nowe i zmienione ulgi podatkowe w podatku CIT począwszy od 2022r. (ulga podatkowa dla przedsiębiorców wspierających sport, edukację i kulturę, ulga na prototyp, ulga na ekspansję, ulga na robotyzację, ulga na innowacyjnych pracowników).
 • zmiany w zakresie amortyzacji nieruchomości od 2023/2022r.
 • zmiany w temacie cen transferowych,
 • księgi i ewidencje – nowa forma obowiązków podatkowych
 • nielegalne zatrudnianie pracowników skutki podatkowe dla dwóch stron współpracy,
 • zmiany dotyczące podatku u źródła (WHT) (dotyczące min. wydłużenia terminów na składanie oświadczeń przez płatników oraz wydłużenia ważności oświadczeń złożonych przez płatników),
 • podatek od przerzucanych dochodów oraz zmiany w podatku od przerzucanych dochodów od 2023r.
 • zmiany w podatku od przychodów z  budynków począwszy od 2023r.
 • zmiany zasad zaliczania do kosztów  podatkowych od 2023r. składek na ubeczenia społeczne pracowników,
 • zmiany w zakresie ulgi na złe długi od 2023r.
 • nowe limity transakcji gotówkowych z przedsiębiorcami oraz nowość w zakresie limitów transakcji gotówkowych z konsumentami od 2024r./uchylenie przedmiotowych przepisów
 • regulacje podatkowe związane z fundacją rodzinną.
 1. Inne wybrane zagadnienia w podatku dochodowym od osób prawnych min.:
 • ograniczenia w rozliczaniu strat,
 • zmiany dotyczące amortyzacji używanych środków trwałych,
 • zmiany związane z kosztami finansowania dłużnego,
 • opodatkowanie spółek komandytowych i jawnych,
 • warunki opłacania podatku CIT wg stawki 9%,
 • koszty podatkowe (zasady podziału kosztów, warunek  zaliczenia do kosztów podatkowych, wyłączenia z kosztów, płatności w niewłaściwej formie a koszty podatkowe),
 • ulga na złe długi w CIT,
 • darowizny i inne nieodpłatne świadczenia w związku z wojną w Ukrainie a koszty podatkowe w CIT.

26 stycznia 2024.

PODATEK VAT w 2023 i zagadnienia bieżące.

 1. Przypomnienie najważniejszych zmian pakietu Slim VAT3:
 • zwiększenie limitu statusu małego podatnika,
 • zmiany w fakturowaniu:
  • zmiany w zakresie dołączania paragonów do faktur wystawionych w formie elektronicznej oraz paragonów w formie elektronicznej do wystawionych faktur,
 • uproszczenia dla podatników posiadających kasy online dot. raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych,
 • zmiany w dotyczące momentu wykazywania WDT po korekcie transakcji,
 • możliwość odliczenia VAT wobec braku faktury przy WNT,
 • zmiany w stosowaniu kursów przeliczeniowych przy korektach transakcji:
  • kursy przeliczeniowe stosowane do faktur korygujących wystawianych przez polskiego podatnika,
  • kursy przeliczeniowe stosowane przez polskich podatników przy WNT, imporcie usług oraz dostawie towarów dla której podatnikiem jest jej nabywca,
 • zmiany w obliczaniu VAT strukturą sprzedaży:
  • zmiana warunków przy odliczeniu 100% VAT, gdy struktura przekracza 98%,
  • wprowadzenie, pod warunkami, braku obowiązku stosowania korekty rocznej,
 • zmiany w zakresie ustalania sankcji VAT.
 1. Odwrotne obciążenia wprowadzone od kwietnia 2023 r.:
 • okres obowiązywania regulacji,
 • warunki podmiotowe i przedmiotowe wystąpienia odwrotnego obciążenia,
 • które podmioty są zobowiązane stosować odwrotne obciążenia.
 1. Zmiany w ewidencjach VAT – JPK_V7 oraz w ewidencjach dotyczących kas rejestrujących obowiązujące od stycznia, marca i kwietnia 2023 r.:
 • zmiany o charakterze technicznym – dowody WEW, dokumenty zbiorczych o sprzedaży z kas rejestrujących,
 • zmiany dotyczące oznaczeń GTU_08,
 • doprecyzowanie dokumentów dla wykazania zbiorczej sprzedaży WSTO_EE,
 • zmiana dotycząca daty pod jaką należy ujmować w ewidencji dokumenty zbiorcze,
 • ujmowanie odwrotnych obciążeń w JPK_V7 i deklaracji VAT,
 • zmiany dotyczące ewidencji zwrotów i reklamacji dotyczącej kas rejestrujących,
 • zmiany dotyczące ewidencji oczywistych pomyłek dotyczącej kas rejestrujących.
 1. Ważne zmiany w wystawianiu faktur od września 2023 r.:
 • brak obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych w transakcjach B2B,
 • przypadki, w których istnieje obowiązek wystawiania faktur zaliczkowych na „starych” zasadach,
 • zmiany w treści faktur i faktur korygujących.
 1. Korekty z tytułu nieściągalnych wierzytelności – ostatni moment na ich realizację za 2023 r.
 • ustawowe warunki korekty podatku u dłużnika i wierzyciela,
 • uprawdopodobnienie wierzytelności,
 • termin korekty podatku u wierzyciela i dłużnika,
 • zbycie lub uregulowanie wierzytelności w całości lub w części – konsekwencje podatkowe,
 • umorzenie wierzytelności skutki u wierzyciela i dłużnika.
 1. KSeF – najważniejsze zmiany w 2024-2025 r.
 • decyzja UE w sprawie obowiązkowego stosowania faktur ustrukturyzowanych,
 • terminy wprowadzenia obowiązkowych faktur ustrukturyzowanych,
 • którzy podatnicy będą zobowiązani do wystawiania takich faktur,
 • sytuacje braku obowiązku korzystania z KSeF,
 • zmiany w zakresie terminowości wystawiania faktur,
 • likwidacja not korygujących w ramach KSeF,
 • paragony z NIP a KSeF,
 • awarie KSeF a wystawianie faktur,
 • sankcje za nie wystawienie faktur w KSeF,
 • duże zmiany w fakturach VAT RR,
 • nowe istotne obowiązki przy realizacji płatności za faktury.

Efektem kształcenia na kursie będzie poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu ustalania wyniku finansowego w ujęciu zarówno bilansowym jak i podatkowym, umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Czas trwania kursu:
3 dni po 7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna 45 minut) i realizowany jest w systemie stacjonarnym (Konin-ul. Przyjaźni 1) lub on-line za pośrednictwem Platformy MS Teams.

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu obejmuje: wykłady, konspekt wykładowcy, środki ochrony sanitarnej, serwis kawowy, obiad, zaświadczenie.

Opłaty za szkolenie prosimy dokonywać na konto:
84 1050 1735 1000 0092 6153 5315 w ING BANK POLSKA

W celu zapisania się na szkolenie skorzystaj z naszego formularza zgłoszeniowego on-line lub wypełnij załączony formularz zgłoszeniowy który prosimy wysłać do nas mailowo na adres: biuro@progressio-szkolenia.pl, fotokopię sms-em lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Szczegóły

Początek:
8 stycznia, 2024 - 9:00 am
Koniec:
26 stycznia, 2024 - 3:00 pm
Koszt:
720zł netto – 813zł netto
Kategorie Szkolenie:
, , , ,
Witryna internetowa:
www.progresssio-szkolenia.pl

Organizator

Progressio-szkolenia
Phone
694 907 764
Email
biuro@progressio-szkolenia.pl
Zobacz witrynę: Organizator

Miejsce szkolenia

Konin, on-line
Konin, Poland + Google Map

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *