Przejdź do treści
Ładowanie Szkolenia

« Wszystkie Szkolenia

BILANS 2022 – I grupa

29 listopada - 9:00 am - 1 grudnia - 3:00 pm

780zł – 870zł

Zapraszamy na szkolenie

Bilans 2022

– Zamknięcie roku 2022, sporządzenie jednostkowych sprawozdań finansowych w ujęciu podatkowym i bilansowym

w dniach

29 listopada 2022 roku ZAMKNIĘCIE ROKU

30 listopada 2022 roku PODATEK VAT

1 grudnia 2022 roku PODATKI CIT,PIT

 w godzinach 9.oo – 15.oo

 w systemie STACJONARNYM I ZDALNYM

CENA:

870 zł – stacjonarnie

780 zł – on-line

Czas trwania kursu: 21 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut), realizowany jest w systemie stacjonarnym.

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z bilansowym i podatkowym zamknięciem roku podatkowego. W trakcie szkolenia będą analizowane przede wszystkim praktyczne aspekty zmierzające do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego oraz zeznań podatkowych. Cały zakres szkolenia prowadzony jest przez praktyków na co dzień zajmujących się tematyką podatkową i rachunkową.

Szkolenie adresowane jest do służb finansowo-księgowych zajmujących się w praktyce księgowością oraz przygotowujących sprawozdania finansowe i ustalających poziom zobowiązań podatkowych, pracodawców i pracowników. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające, co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Metody pracy i materiały szkoleniowe:  

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie warsztatowej. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

Prowadzący:

-Podatek VAT (godz.9.00-15.00):
DARIUSZ POLAKOWSKI-
skarbowiec, wieloletni pracownik organów podatkowych, przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń za zakresu VAT,
MICHAŁ GABRYSIAK-
doradca podatkowy, Konsultant MF w zakresie podatków pośrednich, doświadczony wykładowca.

-Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych – wybrane zagadnienia (godz.9.00-15.00):
ALEKSANDER GNIŁKA-
doradca podatkowy, posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków CIT i PIT, ubezpieczeń społecznych, cen transferowych,
Prowadzący  dr Małgorzata Rzeszutek doradca  podatkowy, założyciel  Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.
Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych.

-Rachunkowość -Zamknięcie roku 2022 (godz.9.00-15.00):
Anna Żurek-
czynny biegły rewident, wieloletni praktyk w zakresie finansów i rachunkowości,

PROGRAM

29 listopada 2022  ANNA ŻUREK

Zamknięcie roku wg polskiego prawa bilansowego 2022

 1. Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych za rok 2022.
  2. Kalendarz prac przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok 2022 i wyzwania na 2023
  3. Uproszczenia przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdań finansowych – kto
  i kiedy może z nich skorzystać
  4. Ustalanie i sprawdzanie stanu aktywów i pasywów za pomocą inwentaryzacji – zasady przeprowadzania
  i dokumentowania
  5. Polityka rachunkowości jako podstawowy dokument niezbędny do prowadzenia ksiąg rachunkowych – omówienie modelu, co powinna zawierać polityka rachunkowości, przykłady praktyczne sporządzania tego dokumentu.
  6. Wycena bilansowa i w trakcie roku wybranych pozycji bilansu i rachunku zysków i strat:
  a. Przychody ze sprzedaży – nowy standard KSR 15 „Przychody ze sprzedaży wyrobów,
  półproduktów, towarów i materiałów” (obowiązuje od 2023 roku, ale należy się przygotować do jego implementacji)
  b. Kontrakty długoterminowe – omówienie głównych założeń KSR 3, KSR 9
  c. Środki trwałe – omówienie głównych założeń KSR 11
  d. Aktywa i zobowiązania związane z leasingiem – omówienie głównych założeń KSR 5
  e. Rozliczenia międzyokresowe bierne i rezerwy – omówienie głównych założeń KSR 6
  f. Podatek odroczony – omówienie głównych założeń KSR 2
  7. Najczęściej popełniane błędy w bilansie i w rachunku zysków i strat
  8. Zasady sporządzania kompletnej informacji dodatkowej – przykłady praktyczne
  9. Zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych – przykłady praktyczne.
  10. Zasady sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym – przykłady praktyczne.
  11. Forma sprawozdania finansowego, zasady podpisywania sprawozdania finansowego
  12. Jak przygotować się do badania sprawozdania finansowego? Zasady współpracy z biegłym rewidentem.
  13. Składanie kompletu dokumentów do KRS – przykład praktyczny.
  14. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

30 listopada 2022  MICHAŁ GABRYSIAK

Podatek VAT w 2022 – przypomnienie zmian oraz założeń SLIM VAT 1 i 2 oraz pakietu „SLIM VAT 3” (od 2023)

 1. Zmiana w definicji małego podatnika;
  2. Korekty VAT a kurs waluty:
  a) dotychczasowa praktyka oraz interpretacje organów podatkowych,
  b) planowana zmiana w przepisach:
  – określenie kursu waluty w przypadku korekt in minus,
  – określenie kursu waluty w przypadku korekt in plus,
  – określenie kursu waluty dla korekt zbiorczych;
  3. Opóźnione otrzymanie dokumentów wywozowych a korekta WDT;
 2. Zmiana zasad odliczenia VAT w przypadku WNT – obowiązek posiadania faktury a odliczenie podatku VAT z tytułu WNT;
  5. Określenie zasad fakturowania w przypadku zaliczki i dostawy towaru/wykonaniu usługi w tym samym miesiącu;

  6. Drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych a kasy rejestrujące on line;
  7. Obniżenie sankcji VAT oraz okoliczności dające możliwość odstąpienia od wymierzenia sankcji VAT przez organ podatkowy;
  8. Współczynnik odliczenia przy sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej:

  a) zmiana progu kwoty nieodliczonego podatku VAT, który pozwala na przyjęcie, że proporcja odliczenia wynosi 100% (pod warunkiem, że przekroczyła 98 %);
  b) brak konieczności dokonywania korekty rocznej podatku naliczonego, jeżeli rzeczywista proporcja jest niższa i różni się nieznacznie od proporcji przyjętej na dany rok;
  9. Rachunek VAT – nowe możliwości przelewów:
  a) możliwość przelewania innych niż dotychczas podatków z rachunku VAT,
  b) możliwość przelewania między rachunkami VAT członków grupy VAT,
  c) możliwość uwolnienia się od solidarnej odpowiedzialności w przypadku zmiany faktora;
  10. Pozostałe zmiany:
  a) ujednolicenie zasad wydawania WIS, WIA, WIT i WIP;
  b) zmiany w zwolnieniach z VAT dla zarządzania funduszami inwestycyjnymi;
  c) zmiany dotyczące zwolnień z importu towarów dla palcówek dyplomatycznych;
  d) umożliwienie korygowania transakcji rozliczanych w ramach OSS oraz IOSS, gdy podatnik na moment jej składania jest już wyrejestrowany z tych procedur.

  PAKIETY VAT SLIM 1 i 2 – PODSUMOWANIE:
 3. VAT SLIM 2:
 4. a) BREXIT – dostosowanie definicji dotyczących Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
  b) Uszczegółowienie przepisów dotyczących transakcji łańcuchowych w zakresie organizacji transportu w eksporcie towarów i WDT;
  c) Ustanowienie momentu dokonania korekty in minus WNT, importu usług i innych odwrotnych obciążeń;
  d) Możliwość korekty JPK_V7 w przypadku niewykazania importu towarów w procedurze uproszczonej;
  e) Zmiany w zakresie solidarnej odpowiedzialności przedstawicieli celnych w imporcie towarów w procedurze uproszczonej;
  f) Możliwość składania w akcie notarialnym oświadczenia dotyczącego dobrowolnego opodatkowania przy sprzedaży budynków, budowli i lokali;
  g) Likwidacja tzw. „szyku rozwartego” w przypadku nieterminowego wykazania odwrotnych obciążeń – powrót do zasad sprzed roku 2017;
  h) Możliwość realizacji prawa do odliczenia VAT poprzez korygowanie JPK_V7 za różne okresy.
  i) Wydłużenie terminu na złożenie VAT-26 (możliwość odliczania 100% VAT od pojazdów samochodowych);
  j) Zmiany dotyczące ulgi na złe dług;
  k) Rachunek VAT: możliwość przelewania środków między własnymi rachunkami VAT w różnych bankach oraz możliwość zapłaty KRUS.
 5. VAT SLIM 1:
 6. a) Nowe zasady rozliczania faktur korygujących in minus po stronie sprzedawcy oraz nabywcy;
  b) Doprecyzowanie momentu dokonania korekt in plus zarówno w przypadku sprzedaży jak i odwrotnych obciążeń;
  c) Wydłużenie terminu na odliczenie VAT w przypadku podatników rozliczających się miesięcznie;
  d) Brak opodatkowania nieodpłatnych przekazań towarów – zwiększenie wartości prezentów o małej wartości;
  e) Możliwość odliczania VAT od nabycia usług noclegowych w przypadku ich refakturowania;
  f) Możliwość przyjęcia alternatywnej metody stosowania kursów walut dla przeliczenia podstawy opodatkowania;
  g) Ułatwienie rozliczania zaliczek w przypadku eksportu towarów;
  h) Zmiany dotyczące mechanizmu podzielonej płatności – ustalenie stałego limitu faktury oraz ułatwienie stosowania kompensaty;
  i) Doprecyzowujące zmiany w zakresie dodatkowego zobowiązania w podatku VAT (tzw. sankcji VAT);
  j) Zmiany dotyczące wydawania i obowiązywania Wiążących Informacji Stawkowych.

01 grudnia 2022 ALEKSANDER GNIŁKA

Podatki dochodowe CIT, PIT w 2022r., „polski ład”, „polski ład 2.0/niskie podatki” z uwzględnieniem zmian od lipca 2022 oraz planowanych zmiany na 2023 rok

 1. Podatek dochodowy od osób prawnych w 2022 r.
  • zmiany w zakresie kosztów finansowania dłużnego (zmieniony limit wydatków tzw. kosztów finansowania dłużnego możliwy do zaliczenia w kup),
  • zmiana/doprecyzowanie definicji rezydencji podatkowej,
  • zmiany regulacji podatkowych odnoszących się do estońskiego CIT (m.in.: rozszerzenie możliwości opodatkowania na innych podatników, zmiany dotyczące tzw. podatku na wejściu do CIT estońskiego, minimalne nakłady na inwestycje),
  • nowość – minimalny podatek przychodowy (kogo ma dotyczyć, podstawa i wysokość opodatkowania),
  • preferencje przewidziane dla spółek holdingowych,
  • ukryta dywidenda jako nkup (świadczenia na rzecz wspólników, najem składników majątkowych od wspólników),
  • doprecyzowanie przepisów dotyczących terminu składania informacji o wspólnikach spółek jawnych,
  • zmiany w katalogu przychodów z zysków kapitałowych,
  • nowe i zmienione ulgi podatkowe w podatku CIT.
 2. Planowane zmiany w 2023 roku, m.in. w zakresie podatku minimalnego, ukrytej dywidendy, podatku od przerzucanych dochodów, podatku u źródła, podatku od przychodów z budynków, kosztach finansowania dłużnego, CIT-estońskim oraz inne.
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2022r.
  • zmiana związana z brakiem możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej,
  • zwiększona do 30 tyś zł kwota wolna od podatku dla niektórych grup podatników oraz dalsze konsekwencje dla płatników i podatników,
  • zmiana kwoty granicznej skali podatkowej do 120 tyś zł,
  • ulga podatkowa dla klasy średniej w PIT,
  • zmiany naprawcze związane z odroczeniem poboru zaliczki PIT na podstawie rozporządzeniem z 7 stycznia 2022r. a następnie przepisów ustawy o PIT,
  • zmiany w zakresie amortyzacji składników wprowadzanych do działalności z majątku prywatnego,
  • zmiany w zakresie zwolnień z PIT (nowe zwolnienia podatkowe),
  • zmiany w ryczałcie z tytułu używania samochodów służbowych dla celów prywatnych przez pracowników,
  • sprzedaż samochodów wykupionych z leasingu operacyjnego a właściwe źródło przychodów podatkowych,
  • zmiany w zakresie wspólnego rozliczania małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci,
  • zmiany w ulgach podatkowych w PIT: ulga rehabilitacyjna, ulga na dziecko, ulga mieszkaniowa, ulga na remont i konserwację zabytkowych nieruchomości.
 4. Zmiany w PIT od lipca 2022r. w tym min.:
  • likwidacja ulgi dla klasy średniej,
  • likwidacja mechanizmu odroczenia zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • hipotetyczny podatek,
  • możliwość składania PIT-2 u kilku płatników,
  • zmniejszenie stawki podatkowej do 12% oraz kwoty wolnej od podatku,
  • przywrócenie możliwości rozliczenia wraz z dzieckiem jako rodzic samotnie wychowujący,
  • możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania, podatku przez przedsiębiorców
  • zmiana formy opodatkowania przedsiębiorców za 2022r.,
  • rozszerzenie zwolnień podatkowych,
  • inne zmiany.
 5. Zmiany w zryczałtowanych formach opodatkowania
  • ograniczenie czy też likwidacja opodatkowania kartą podatkową,
  • zmiana stawki ryczałtu ewidencjonowanego dla niektórych rodzajów przychodów.
 6. Inne zmiany w podatkach dochodowych
  • zmiany w zakresie amortyzacja nieruchomości,
  • zmiany w temacie cen transferowych,
  • nielegalne zatrudnianie pracowników skutki podatkowe dla dwóch stron współpracy,
  • zmiany dotyczące podatku u źródła (WHT),
  • zmiany w ulgach podatkowych: ulga B+R, ulga podatkowa dla przedsiębiorców wspierających sport, edukację i kulturę, ulga na prototyp, ulga na ekspansję, ulga na robotyzację, ulga na innowacyjnych pracowników.
 7.  Inne wybrane zagadnienia oraz pytania uczestników i dyskusja.

Efektem kształcenia na kursie będzie poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu ustalania wyniku finansowego w ujęciu zarówno bilansowym jak i podatkowym, umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Czas trwania kursu:
3 dni po 7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna 45 minut) i realizowany jest w systemie stacjonarnym (Konin-Przyjaźni 1) lub on-line za pośrednictwem Platformy MS Teams.

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu obejmuje: wykłady, konspekt wykładowcy, środki ochrony sanitarnej, serwis kawowy, obiad, zaświadczenie.

Opłaty za szkolenie prosimy dokonywać na konto:
84 1050 1735 1000 0092 6153 5315 w ING BANK POLSKA

W celu zapisania się na szkolenie skorzystaj z naszego formularza zgłoszeniowego on-line lub wypełnij załączony formularz zgłoszeniowy który prosimy wysłać do nas mailowo na adres: biuro@progressio-szkolenia.pl, fotokopię sms-em lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Szczegóły

Początek:
29 listopada - 9:00 am
Koniec:
1 grudnia - 3:00 pm
Koszt:
780zł – 870zł
Kategorie Szkolenie:
, , ,
Witryna internetowa:
www.progressio-szkolenia.pl

Organizator

Progressio-szkolenia
Telefon:
694 907 764
Adres e-mail:
biuro@progressio-szkolenia.pl
Zobacz witrynę: Organizator

Miejsce szkolenia

Konin, ul. Przyjaźni 1
Przyjaźni 1
Konin, wielkopolskie 62-510 Poland
+ Google Map

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.