Przejdź do treści
Ładowanie Szkolenia

« All Szkolenia

 • To szkolenie minęło.

BILANS 2021 – II grupa

14 stycznia - 9:00 am - 2 lutego - 3:00 pm

700zł – 800zł

Zapraszamy na szkolenie

Bilans 2021

– Zamknięcie roku 2021 sporządzenie jednostkowych sprawozdań finansowych

w dniach

14 stycznia 2022 roku

28 stycznia 2022 roku

2 lutego 2022 roku

 w godzinach 9.oo – 15.oo

 w systemie STACJONARNYM I ZDALNYM

CENA:

800 zł – stacjonarnie

700 zł – on-line

Czas trwania kursu: 21 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut), realizowany jest w systemie stacjonarnym.

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z bilansowym i podatkowym zamknięciem roku podatkowego. W trakcie szkolenia będą analizowane przede wszystkim praktyczne aspekty zmierzające do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego oraz zeznań podatkowych. Cały zakres szkolenia prowadzony jest przez praktyków na co dzień zajmujących się tematyką podatkową i rachunkową.

Szkolenie adresowane jest do służb finansowo-księgowych zajmujących się w praktyce księgowością oraz przygotowujących sprawozdania finansowe i ustalających poziom zobowiązań podatkowych, pracodawców i pracowników. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające, co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Metody pracy i materiały szkoleniowe:  

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie warsztatowej. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę

14 STYCZEŃ 2022  ALEKSANDER GNIŁKA

Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych – wybrane zagadnienia

 1. Podwyższenie limitu przychodów przy możliwości stosowania 9% CIT z uwzględnieniem źródeł przychodów
 2. Estoński CIT czy fundusz inwestycyjny
 3. Opodatkowanie CIT spółek komandytowych i jawnych
 4. Obowiązek posiadania i udostępniania strategii podatkowej przez podatników CIT
 5. Problematyka spółki nieruchomościowej
 6. Inne zmiany w CIT (ograniczenia w rozliczaniu strat, zmiany dotyczące amortyzacji, zmiany w cenach transferowych, podatek od przychodów z budynków, zmiany w zakresie podatku u źródła, zmiany związane z kosztami finansowania dłużnego)
 7. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych w 2021r. (warunki zastosowania, moment uwzględnienia w rozliczeniu podatkowym, wyłączenia zastosowania)
 8. Wyłączenie z kosztów podatkowych wydatków ponoszonych na rachunek spoza białej listy oraz z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności
 9. Finansowanie wewnętrzne podatnika CIT, a koszty podatkowe od 2020r.
 10. Możliwość szybszego rozliczenia starty podatkowej począwszy od 2020r.
 11. Przychody i koszty podatkowe (moment rozpoznania, podział kosztów na pośrednie i bezpośrednie oraz korekta kosztów, wybrane zagadnienia dotyczące kosztów podatkowych)
 12. Zasady stosowania zwolnienia PIT dla młodych podatników od 1 stycznia 2021r. rozszerzenie możliwości opłacania ryczałtu od przychodów  ewidencjonowanych
 13. Przychody ze stosunku pracy. Wybrane rodzaje przychodów oraz przychody z nieodpłatnych świadczeń w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego:
 14. Darowizna od pracodawcy a podatki dochodowe
 15. Regulacje związane z COVID-19 w 2021r a podatki dochodowe
 16. Danina solidarnościowa w 2021r.
 17. Wprowadzone zmiany w CIT i PIT w ramach tzw. „Polskiego Ładu” w tym m.in.: zwiększenie kwoty wolnej w PIT do 30 tyś zł, podwyższenie limitu kwotowego przedziału skali podatkowej, nowe wysokości składki zdrowotnej i brak możliwości odliczania od podatku części składki zdrowotnej, nowe zwolnienia i ulgi podatkowe, nowy podatek minimalny CIT od przychodów, ukryta dywidenda a koszty podatkowe, ograniczenia związane z opodatkowaniem przychodów z najmu nieruchomości mieszkaniowych oraz inne planowane zmiany w podatkach dochodowych.
 18. Pytania uczestników

28  STYCZNIA  2022  MONIKA MATYSZEWSKA

Zamknięcie roku wg polskiego praw bilansowego 2021

 1. Najważniejsze zmiany w polskim prawie bilansowym  i handlowym wpływające na sprawozdanie finansowe za rok 2021
 2. Podstawy prawne sprawozdawczości finansowej w Polsce:
 • podstawy prawne sporządzania e-sprawozdań,
 • szczegółowość informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym w zależności od wielkości podmiotu gospodarczego,
 • obowiązki i odpowiedzialność osoby, której powierzono sporządzanie sprawozdania finansowego za wiarygodność prezentowanych informacji,
 • odpowiedzialność i obowiązki kierownika jednostki  i organów nadzorujących (terminowość sporządzenia, upublicznienie sprawozdania finansowego, nadzór nad prowadzącymi księgi, itp.),

3. Przygotowanie ksiąg rachunkowych do sporządzenia sprawozdania finansowego:

 • inwentaryzacja i zapewnienie kompletności ujęcia zdarzeń gospodarczych z uwzględnieniem zdarzeń po dniu bilansowym,
 • powiązanie ksiąg rachunkowych z ujawnieniami w poszczególnych elementach i pozycjach sprawozdawczości finansowej,
 • księgi rachunkowe w wersji elektronicznej – w formacie JPK.

4. Ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy bez uproszczeń i z zastosowaniem uproszczeń.

 • zastosowanie uproszczeń w wycenie aktywów i pasywów przez jednostki małe i mikro,
 • wycena aktywów i pasywów a wiarygodność danych prezentowanych przez sprawozdania finansowe.

5. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, a wielkość jednostki. Zakres danych identyfikujących podmiot sprawozdawczy, objaśnienie zasad ujawnienia specyficznych a będących w gestii kierownika jednostki zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdania finansowego, objaśnienie nietypowych zdarzeń gospodarczych wpływających na porównywalność danych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym

6.Prezentacja aktywów i pasywów w bilansie i ich powiązanie z pozostałymi elementami sprawozdania finansowego. Rodzaj podmiotu i charakter działalności a zakres objaśnień, powiązanie objaśnień z innymi pozycjami ujawnionymi w pozostałych elementach sprawozdania finansowego, zakres informacji poza finansowych prezentowanych przez podmiot sprawozdawczy, objaśnienia dotyczące jednostek powiązanych. Szczegółowość ujawnień.

7. Rozrachunki w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym – wybrane zagadnienia:

 • Definicje i rodzaje rozrachunków, przedawnienia,
 • Odsetki, kary i rekompensaty,
 • Inwentaryzacja – jak można potwierdzić salda,
 • Przedpłaty czyli zaliczki i zadatki w księgach rachunkowych

8. Prezentacja przychodów i kosztów i ich powiązanie z pozostałymi elementami sprawozdania – wybrane zagadnienia:

 • przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej (np. wpływ zdarzeń po dniu bilansowym a kompletność przychodów i kosztów, wpływ metodologii sporządzania rachunku zysków i strat na strukturę pozycji prezentowanych w przychodach i zrównanych z nimi),
 • pozostała działalność operacyjna i finansowa (np. poprawność prezentacji w poszczególnych pozycjach, wynik na zbyciu niefinansowych aktywów trwałych i inwestycji, powiązanie danych ksiąg rachunkowych z pozycjami ujawnionymi w sprawozdaniu),

9. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

2 LUTY 2022  DARIUSZ POLAKOWSKI

Podatek od towarów i usług – wybrane zagadnienia, przykłady orzecznictwa sądów i interpretacji organów podatkowych

I.  Zasady rozliczania korekty sprzedaży:

a) korekta sprzedaży do końca 2020 r.:

– warunki jakie należało spełnić, aby dokonać obniżenia wartości sprzedaży oraz podatku należnego (data otrzymania faktury korygującej przez nabywcę, data otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej, warunki po spełnieniu których sprzedający może obniżyć sprzedaż bez posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę),

– terminy w jakich nabywca był zobowiązany do korekty podatku naliczonego,

b) zasady korygowania sprzedaży obowiązujące od 2021 r.:

– zniesienie obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej,

– wymagana dokumentacja umożliwiająca przeprowadzenie korekty (w tym wyjątki),

– terminy w jakich nabywca jest zobowiązany do korekty podatku naliczonego,

c) uregulowanie zasad dotyczących korekt zwiększających wartość sprzedaży,

d) anulowanie faktury a korekta do „zera”,

e) odpowiedzialność karna i karna-skarbowa za posługiwanie się (lub wystawienie) wadliwymi lub nierzetelnymi fakturami.

II.  JPK w 2021 r. zmiany od 01.07.2021r.

a) ewidencjonowanie paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone,

b) faktury dokumentujące przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami,

c) oznaczenia w zakresie grup towarów i usług (GTU) oraz kodów procedur,

d) korekta „in minus” podatku naliczonego,

e) likwidacja kodu „MPP”,

f) sprzedaż wysyłkowa, usługi elektroniczne,

g) podmioty powiązane,

III.  Prawo do odliczenia VAT:

a) zasady i terminy rozliczania podatku naliczonego,

b) przypadki w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,

d) możliwość (przy spełnieniu określonych warunków) odliczenia podatku naliczonego od zakupionych usług noclegowych,

e) gastronomia, catering a odliczenie VAT – zasada stałości (wyrok TSUE), usługi turystyki

f) czy należy doliczać odsetki w przypadku nieterminowego rozliczenia podatku naliczonego związanego z importem usług, WNT lub ZTPN – zasada neutralności (wyrok TSUE),

g) należyta staranność, dobra wiara a rozliczenie podatku naliczonego.

IV.  Ulga na złe długi ( stan po zmianach od 01.10.2021r.), sprzedaż nieruchomości, szkolenia zawodowe:

a) termin w jakim sprzedający uprawdopodabnia nieściągalność wierzytelności,

b) warunki korzystania z ulgi na złe długi,

c) obowiązki nabywcy,

d) ulga na złe długi a termin płatności,

e) wyroki TSUE w sprawie warunków umożliwiających zastosowanie ulgi,

f) zmiany obowiązujące od 01.10.2021r.

g) wyrok TSUE w zakresie pierwszego zasiedlenia,

h) regulacje unijne w zakresie rozliczania szkoleń zawodowych,

V.  Kasy rejestrujące:

a) paragony do 450 pln z NIP nabywcy a obowiązki w JPK,

b) wystawianie faktur do paragonów, sankcje za ich błędne wystawienie,

VI.  Biała lista, split payment, odpowiedzialność solidarna a limit 15000 :

a) limit 15000 dla celów odpowiedzialności solidarnej, split payment oraz „białej listy”, wartość faktury a wartość transakcji,

b) potrącenie, kompensata a split payment,

c) sposób zapłaty split payment i „biała lista”,

d) rozliczenia podatnika z agencją celną,

e) obowiązkowy MPP a koszty uzyskania przychodu na gruncie podatku dochodowego,

f) możliwości w zakresie weryfikowania wiarygodności kontrahenta,

g) konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub na rachunek nieujęty w wykazie w podatku VAT oraz CIT i PIT,

h) terminy i miejsce składania zawiadomienia (7 i 14 dni)

i) odpowiedzialność solidarna w trybie przepisów ordynacji podatkowej oraz ustawy o VAT – warunki po spełnieniu których instytucja ta nie ma zastosowania,

VII.  Transakcje wewnątrzwspólnotowe

a) warunki jakie należy spełnić aby można było uznać, iż doszło do przemieszczenia towarów,

b) wykaz dokumentów potwierdzających przemieszczenie towarów do innego państwa członkowskiego,

c) rola informacji podsumowującej,

d) transakcje wielostronne, definicja podmiotu pośredniczącego,

VIII.  Eksport i import towarów oraz zaliczka w eksporcie:

a) rozliczanie zaliczki w eksporcie towarów od 2021 r.:

– warunek wywozu towarów w terminie 6 miesięcy,

– sytuacje w jakich termin ten nie obowiązuje,

b) eksport pośredni i bezpośredni,

c) terminy rozliczenia eksportu w przypadku braku dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza UE,

d) warunki spełnienie których umożliwia rozliczenie importu towarów w trybie uproszczonym, dane dokumentu SAD w imporcie wykazywane w JPK

IX.  Projektowane zmiany na rok 2022:

a) faktury ustrukturyzowane,

b) uproszczenie regulacji dotyczących fakturowania,

c) zmiany dotyczące terminu zwrotu nadwyżki oraz zasad odliczania podatku naliczonego,

d) zmiana terminu wystawienia faktury,

e) „Nowy Ład”

Efektem kształcenia na kursie będzie poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu ustalania wyniku finansowego w ujęciu zarówno bilansowym jak i podatkowym, umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Czas trwania kursu:
3 dni po 7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna 45 minut) i realizowany jest w systemie on-line za pośrednictwem Platformy MS Teams.

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu obejmuje: wykłady, konspekt wykładowcy, środki ochrony sanitarnej, serwis kawowy, obiad, zaświadczenie.

Opłaty za szkolenie prosimy dokonywać na konto:
84 1050 1735 1000 0092 6153 5315 w ING BANK POLSKA

W celu zapisania się na szkolenie skorzystaj z naszego formularza zgłoszeniowego on-line lub wypełnij załączony formularz zgłoszeniowy który prosimy wysłać do nas mailowo na adres: biuro@progressio-szkolenia.pl, fotokopię sms-em lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Details

Początek:
14 stycznia - 9:00 am
End:
2 lutego - 3:00 pm
Cost:
700zł – 800zł
Szkolenie Categories:
, , ,
Website:
www.progressio-szkolenia.pl

Organizator

Progressio-szkolenia
Telefon:
694 907 764
Email:
biuro@progressio-szkolenia.pl
View Organizator Website

Miejsce szkolenia

Konin, ul. Przyjaźni 1
Przyjaźni 1
Konin, wielkopolskie 62-510 Poland
+ Google Map

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.